Egret, Eastern Reef

Latin name: Egretta sacra
Photographer: Geir
Country: Japan
Location: Taketomi-jima
Egretta sacra 03159
Map: