Raven, White-necked

Latin name: Corvus albicollis
Photographer: Geir
Country: Tanzania
Location: Kilimanjaro
Corvus albicollis 2
Corvus albicollis
Map: