Shrike, Crimson-breasted

Latin name: Laniarius atrococcineus
Photographer: Geir
Country: Namibia
Location: Etosha
Laniarius atrococcineus 02299
Map: