Treecreeper, Eurasian

Latin name: Certhia familiaris
Photographer: Geir
Country: Norway
Location: Østensjøvannet, Oslo
Certhia familiaris_2403
Map: